Tel: 08 - 661 48 59

Måndagen den 27 maj 2024 kl 17.00 är det dags för årsmöte. Välkommen!

ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Måndagen den 27 maj 2024 kl 17.00

I FÖRENINGENS LOKALER, TYSKBAGARGATAN 11

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen.
 19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år.
 20. Propositioner från styrelsen.
 21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.

Inga motioner har inkommit.

 1. Övriga frågor.
 2. Mötet avslutas.

 

För närvaro vid årsmötet krävs medlemskap i föreningen och att årsavgiften för 2024 är betalad. Vänligen föranmäl deltagande till expeditionen.
Tel: 08-661 48 59. E-post: exp@osjf.se

Årsredovisning finns att hämta på expeditionen, eller om så önskas, kan den skickas ut med e-post.
Tyskbagargatan 11, 114 43 Stockholm (1/2 trappa ned)
Tel: 08-661 48 59.
E-post: exp@osjf.se  Hemsida: www.osjf.se
Bankgiro: 5792-1819

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2024

Ordförande

Anna Blomdahl Omval Ledamot 2 år

(varav Omval Ordförande 1 år)

Ordinarie Ledamöter

Maud Dyhlén Omval 1 år

Gunilla Lagerqvist Omval 1 år

Sven Milltoft Omval 2 år

Anna Ström 1 år kvar

Joakim Lessmar 1 år kvar

Margaretha Wibeck Nyval 2 år

 

Suppleanter

Jennifer Wenjing Tao Omval 2 år

Elsebeth Welander–Berggren Nyval 1 år

 

Valberedningens anmälan av revisorer och revisorssuppleanter:

Robert Malmer, revisor, Omval

Fredrik Åborg, revisorssuppleant, Omval

 

 

—————-

Styrelsen vill samtidigt framföra ett varmt tack för alla bidrag och gåvor som influtit till föreningen under året!