Tel: 08 - 661 48 59

Ekonomi

Stadgar | Årsredovisning | Årsmötesprotokoll


Ekonomi

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, intäkter från den egna verksamheten samt på gåvor och avkastning från föreningens värdepappersportfölj.

Den löpande ekonomi förvaltningen sköts av styrelsen. Värdepappersportföljen förvaltas med stöd av rådgivande kapitalförvaltning från Handelsbanken.

Redovisning – Enter Redovisning AB

Revision – MT Revision, Auktoriserad revisor Robert Malmer och Fredrik Åborg

Nedan redovisas verksamhetens nettoomsättning, kostnader, finansiella poster, årets resultat, balansomslutning och soliditet.

År 2021 2020 2019 2018 2017
Egen verksamhet tkr 905 748 903 895 833
Kostnader tkr 5 130 4 066 4 350 4 238 4 639
Finansiella kostnader tkr 8 049 3 409 5 901 6 452 4 396
Årets resultat tkr 4 979 925 3 411 4 081 1 392
Balansomslutning tkr 87 761 82 977 81 829 78 360 74 255
Soliditet % 99,3 99,0 99,2 99,3 99,3

Stadgar – Årsredovisning – Årsmötesprotokoll

Här finner ni Östermalms Sjukvårdsförenings stadgar, årsredovisning samt årsmötesprotokoll från föreningssstämman. Eventuella bilagor finns att hämta på ÖSF´s expedition.

Stadgar