Tel: 08 - 661 48 59

157 medlemmar har besvarat enkäten- stort tack för svaren! De är värdefulla för att bedöma föreningens verksamhet, kvalitet och värde för medlemmarna. Överlag mycket positiva svar och kommentarer. Den goda tillgängligheten till mottagningen, även vissa eftermiddagstider, fotvården och ”gympan” nämns särskilt. Även möjligheten till läkarkontakt uppskattas. Trevlig miljö och vänligt och proffsigt bemötande framhålls också. Föreläsningarna är mycket uppskattade.

Det finns också förslag och önskemål om förbättringar. Ett problem som nämns av flera är trappan från Tyskbagargatan. Många har önskemål om fler grupper för gymnastik, men brist på ledare ha gjort att efterfrågan inte kunnat tillgodoses. Förslag på lämplig person tas tacksamt emot. Flera vill ha tillgång till massage och mer läkartid. Andra kommentarer  är att marknadsföringen/”synas bättre” borde öka. Ett önskemål finns om att köpa hjärtstartare och visa hus man använder den. Hjärtstartare finns sedan länge liksom kurser i HLR -Hjärt-Lung-Räddning- och annonseras återkommande. En kurs har just genomförts.

Önskemål om att kunna ta fler blodprover, EKG, fler olika vaccinationer är inte möjliga att tillgodose. Detta på grund av att sjukvårdsföreningen är en helt fristående ideell verksamhet utan koppling till eller vårdavtal med Landstinget/regionen.  Sådana behov tillgodoses av vårdcentralerna som har vårdavtal, ekonomisk ersättning och möjlighet att utnyttja alla de serviceavtal som landstinget träffat.

Vid styrelsen möte 5 november kommer bl.a. enkätsvaren behandlas. Vill påminna om att även personer som inte bor på Östermalm är välkomna som medlemmar. Än en gång – varmt tack för era svar!

Helena Levy, ordförande