Tel: 08 - 661 48 59

Onsdagen den 11 maj 2022 kl 17.00

I FÖRENINGENS LOKALER, TYSKBAGARGATAN 11

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen.
 19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år.
 20. Propositioner från styrelsen.
 21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.
 22. Övriga frågor.
 23. Mötet avslutas.

 

För närvaro vid årsmötet krävs medlemskap i föreningen och att årsavgiften för 2022 är betalad. Vänligen föranmäl deltagande till expeditionen pga begränsat antal platser.

Tel: 08-661 48 59. E-post: exp@osjf.se

Bifogas: valberedningens förslag till styrelse. Årsredovisning finns att hämta på expeditionen, eller om så önskas, kan den skickas ut med e-post.

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2022

Valberedningens nuvarande ledamöter, Catherine Engellau, sammankallande, Helena Levy och Roger de Robelin föreslår följande ordförande samt styrelseledamöter/suppleanter, revisor/revisorssuppleant för perioden fram till årsmötet 2023:

Förslag till ordförande

Rune Nyberg, omval 1 år

Förslag till ledamöter

Maud Dyhlén, omval 2 år

Gunilla Lagerqvist, omval (ett år kvar)

Anna Ström, omval (ett år kvar)

Madis Üürike, omval (ett år kvar)

Gunnar Haeger, nyval 2 år

Suppleanter

Cecilia Ryding, nyval 2 år

Margaretha Wibeck, nyval 2 år

Valberedningens anmälan av revisor och revisorssuppleant

Robert Malmer, revisor, omval

Fredrik Åberg, revisorssuppleant, omval

Styrelsen vill samtidigt framföra ett varmt tack för alla bidrag och gåvor som influtit till föreningen under året!