Tel: 08 - 661 48 59

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

TISDAGEN DEN 31 augusti 2021 KL 17.00

I OSCARS FÖRSAMLINGSHEM, FREDRIKSHOVSGATAN 8

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen
 19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år
 20. Propositioner från styrelsen.
 21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.
 22. Övriga frågor.
 23. Mötet avslutas.

För närvaro vid årsmötet krävs medlemskap i föreningen och att årsavgiften för 2021 är betalad. Vänligen föranmäl deltagande till expeditionen pga begränsat antal platser. Föreningen tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer med högst 50 pers/mötet.

Tel: 08-661 48 59. E-post: exp@osjf.se

Årsredovisning finns att hämta på expeditionen, eller om så önskas, kan den skickas ut med e-post.

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2021

Valberedningens nuvarande ledamöter, Catherine Engellau, sammankallande, Roger de Robelin och Birgitta Guntsch, föreslår följande ordförande samt styrelseledamöter/ suppleanter, revisor/-suppleant för perioden fram till årsmötet 2022:

Förslag till ordförande

Rune Nyberg, nyval 1 år

Förslag till ledamöter:

Maud Dyhlén, omval (ett år kvar)

Gunilla Lagerqvist, nyval 2 år

Sven Milltoft, omval (ett år kvar)

Anna Ström, nyval 2 år

Madis Uurike, nyval 2 år

Elsebeth Welander Berggren, omval 1 år

Suppleanter:

Marianne Brodin, omval 1 år

Johan Haage, omval 1 år

Valberedningens anmälan av revisorer och revisorssuppleanter

Robert Malmer, revisor, omval

Fredrik Åberg, revisorssuppleant, omval

Styrelsen vill samtidigt framföra ett varmt tack för alla bidrag och gåvor som influtit till föreningen under året!