Tel: 08 - 661 48 59

Ekonomi

Stadgar – Årsredovisning – Årsmötesprotokoll


Ekonomi

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, intäkter från den egna verksamheten samt på gåvor och avkastning från föreningens värdepappersportfölj.

Den löpande ekonomi förvaltningen sköts av styrelsen. Värdepappersportföljen förvaltas med stöd av rådgivande kapitalförvaltning från Handelsbanken.

Redovisningsbyrå – Enter redovisningsbyrå AB / Jean Haddad

Revisor – Robert Malmer

Revisorssuppleant – Fredrik Åborg

Nedan redovisas verksamhetens nettoomsättning, kostnader, finansiella poster, årets resultat, balansomslutning och soliditet.

År 2017 2016 2015 2014
Egen verksamhet tkr 833 719 708 667
Kostnader tkr 4 639 4 693 4 199 4 551
Finansiella poster tkr 4 396 6 827 5 866 4 095
Årets resultat tkr 1 392 4 189 3 139 681
Balansomslutning tkr 74 255 72 683 68 470 65 457
Soliditet % 99 99 99 99

Stadgar – Årsredovisning – Årsmötesprotokoll

Här finner ni Östermalms Sjukvårdsförenings stadgar, årsredovisning samt årsmötesprotokoll från föreningssstämman. Eventuella bilagor finns att hämta på ÖSF´s expedition.

Stadgar

Årsmötesprotokoll